1. Đảng ủy xã Đông Xuyên
  • Đặng Xuân Đảm

   Chức vụ: Bí thư Đảng bộ xã

   SĐT: 0989657606

  • Đặng Văn lừng

   Chức vụ: Phó bí thư đảng bộ xã

   SĐT: 0988010231

  1. UBMTTQVN xã Đông Xuyên
   • Trần Văn Nhiên

    Chức vụ: Chủ Tịch UBMTTQ VN xã

    SĐT: 03713509942

   • Trần Minh Tâm

    Chức vụ: Phó Chủ tịch mặt trận TQVN xã Đông Xuyên

    SĐT: 0979751726

   1. Đoàn thanh niên xã Đông Xuyên
    • Trần Văn Quỳnh

     Chức vụ: Bí Thư Đoàn TN

     SĐT: 0986945023

    • Đỗ Thị Sim

     Chức vụ: Phó bí thư đoàn xã Đông Xuyên

     SĐT: 0988030430

   2. Hội Cựu chiến binh
    • Đặng Văn Nhỡ

     Chức vụ: Chủn Tịch Hôi CCB xã

     SĐT: 0376111474

    • Lương Văn Huynh

     Chức vụ: Phó chủ tịch hội CCB xã Đông Xuyên

     SĐT: 0383725518

   3. Hội phụ nữ xã Đông Xuyên
    • Lương Thị Quỳnh

     Chức vụ: Chủ Tịch Hội LHPN xã

     SĐT: 0983926946

    • Bùi thị Dệt

     Chức vụ: Phó chủ tihj hội PN xã Đông Xuyên

   4. Hội Nông dân xã Đông Xuyên
    • Trần Thị Bích Hồng

     Chức vụ: Chủ Tịch Hội ND xã

     SĐT: 0973299031

    • Đặng Văn Thục

     Chức vụ: Phó chủ tịch hội nông dân xã Đông Xuyên

     SĐT: 0978154309

  2. Hội đông nhân dân xã Đông Xuyên
   • Mai Văn Hào

    Chức vụ: Phó Chủ Tịch HĐND xã

    SĐT: 0977401411

   • Đỗ Thị Sim

    Chức vụ: Công chức VP HĐND xã

    SĐT: 0988030430

  3. UBND xã Đông Xuyên
   • Cao Xuân Bẩy

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0984661379

   • Ngô Văn Khiêm

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0934384335

   1. Tư Pháp - Hộ Tịch
    • Vũ Đức Khiền

     Chức vụ: công chức

     SĐT: 0986814154

   2. Địa chính - TNMT
    • Nguyễn Đức Khiêu

     Chức vụ: Công Chức

     SĐT: 0372959688

   3. Văn phòng thủ quỹ
    • Nguyễn Văn Phàn

     Chức vụ: công chức

     SĐT: 0985397736

   4. TBXH xã Đông Xuyên
    • Nguyễn Thị Thương

     Chức vụ: Công chức TBXH

     SĐT: 0983715612

   5. Công an
    • Đoàn Việt Cường

     Chức vụ: Trưởng Công An xã

     SĐT: 0908757252

    • Phạm Văn Đạt

     Chức vụ: Phó công an xã

     SĐT: 0986340648

    • Duy

     Chức vụ: Coog An viên

     SĐT: 0948236882

    • Định

     Chức vụ: Công an viên

   6. Quân Sự
    • Đặng Chiến Hữu

     Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

     SĐT: 0985122363

    • Đoàn Văn Đương

     Chức vụ: Phó chỉ huy ban QS xã Đông Xuyên

     SĐT: 0985872862

   7. Văn hóa xã hội
    • Đỗ Văn Thuận

     Chức vụ: Công chức văn hóa xã

     SĐT: 0977420765

  4. Hợp tác xã nông nghiệp
   • Vũ Văn Kiên

    Chức vụ: Giám đốc HTXKDDVNN

    SĐT: 0397315345

   • Phan Văn Thuyên

    Chức vụ: Phó giám đốc HTX NN xã Đông Xuyên

   • Nguyễn Văn Duy

    Chức vụ: cán bộ HTX NN xã Đông Xuyên

   • Trần Thị Vui

    Chức vụ: Kế toán HTX NN xã Đông Xuyên

   • Lương Văn Chỉnh

    Chức vụ: Chủ tịch HĐQT HTX NN xã Đông Xuyên

  5. Trạm y tế xã Đông Xuyên
   • Trần Ngọc Ngãi

    Chức vụ: Quyền trạm trưởng trạm y tế xã Đông Xuyên

    SĐT: 0972100315

   • Ngô Duy Chiến

    Chức vụ: Cán bộ dân số xã Đông Xuyên

    SĐT: 0968232989

   • Bùi Thị Hà

    Chức vụ: Dược sỹ trạm y tế xã Đông Xuyên

   • Trần Thị Lan

    Chức vụ: Cán bộ y tế trạm xã Đông Xuyên

  6. Qũy Tín dụng xã Đông Xuyên
   • Đỗ Văn Hạnh

    Chức vụ: Giám đốc QDT

    SĐT: 0355291187

   • Vũ Hà Ký

    Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị QTD xã Đông Xuyên

    SĐT: 0388710709

   • Trần Văn Lập

    Chức vụ: Phó giám đốc QTD xã Đông Xuyên

    SĐT: 0974886243

   • Đoàn Thị Quy Định

    Chức vụ: cán bộ QTD xã Đông Xuyên

    SĐT: 0363108698

   • Vũ Thị Xuyến

    Chức vụ: Cans bộ QTD xã Đong Xuyên

    SĐT: 0374649462

   • Đỗ Thị Hoa

    Chức vụ: Cán bộ QTD xã Đông Xuyên

    SĐT: 0965597362

   • Lê Quốc Phòng

    Chức vụ: Cán bộ QTD xã Đông Xuyên

    SĐT: 0396476977

  7. Trường TH $ THCS Đông Xuyên
   • Trần Chí Bắc

    Chức vụ: Hiệu trưởng trường TH $ THCS

    SĐT: 0988134511

   • Nguyễn Văn Thiệm

    Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường TH $ THCS

    SĐT: 0978343977

   • Nguyễn Thị Mùi

    Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường TH $ THCS

    SĐT: 0382389489

  8. Trường Mầm non Đông Xuyên
   • Nguyễn Thị Go

    Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm Non

    SĐT: 0378528289

   • Nguyễn Thị Huyền

    Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường Mầm Non

    SĐT: 0976819666

   • Đặng Thị Thúy

    Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường Mầm Non

  9. Hợp tác xã chăn nuôi xã Đông Xuyên
   • Ngô Văn Duẩn

    Chức vụ: Giám đóc HTX chăn nuôi

    SĐT: 0987838158

   • Trần Ngọc Trà

    Chức vụ: Cán bộ HTX

    SĐT: 0974963466