Chùa Vĩnh Nghiêm Đông Xuyên
Ngày 15/07/2020

Tại thôn Kênh Xuyên

Media/203_DongXuyen/Images/28.jpg

 

Tin liên quan